Specialist in PET-vilt

  Decoratieve oplossingen voor wand en plafond

  Maatwerkmogelijkheden

  EASYfelt

  Herroepingsrecht

  Lees alles over herroepingsrecht.

  Herroepingsrecht voor consumenten

  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.

  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  Gevolgen van de herroeping

  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

  U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

  De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

  U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  Uitsluiting herroepingsrecht

  In ons pakket producten zijn er diverse producten die op maat gemaakt worden. Op deze producten is het herroepingsrecht niet van toepassing. Er is sprake van maatwerk als het product in een door u gekozen afmeting of kleur wordt gemaakt. Maatwerk vloeit voort uit persoonlijk contact met u en kan niet via de webshop besteld worden.

  Herroepingsrecht voor zakelijke klanten

  Voor zakelijke klanten is het herroepingsrecht niet van toepassing. Mocht u echter om welke reden ook ontevreden zijn over de producten en / of onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.

  Modelformulier Herroeping

  Indien u uw order wilt herroepen gebruik dan onderstaand formulier en stuur dit op per e-mail naar info@easyfelt.nl of per post naar EASYfelt B.V., Gessel 62, 3454 MZ De Meern

  ------------------------------------------

  Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

  — Aan [hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]:
  — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
  — Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
  — Naam/Namen consument(en)
  — Adres consument(en)
  — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  — Datum(*)

  Download herroepingsformulier